Kategoriarkiv: Generelt

Referat Generalforsamling Langholt Samråd 2019

Referat Generalforsamling Langholt Samråd 27.02.19

1) Valg af ordstyrer – Pia
2) Valgt af referent – Karina
3) Samrådets beretning: godkendt og offentliggøres på Langholt.org og linket til FB.
4) Regnskab fremlægges og godkendes: godkendt
5) Valg:
a. Karina Søborg, Andy Jensen og Pia Martinussen er på valg – valgt!
b. Suppleant vælges hvert år – Svend Erik Mikkelsen modtaget genvalg – valgt!
c. Bilagskontrolant: Bjarne Kodal (gen)vælges – valgt.
d. Bilagskontrolant suppl: Jette Crandal (gen)vælges – valgt.
6) Indkomne forslag – ingen indkomne forslag
7) Evt. Andy opfordrer til deltagere kommer med forslag til samrådets opgaver i 2019/2020:
*Byporte/velkommen til Langholt markering helt ude fra Motorvejen.
*Oprydningsindsats på indfaldsvejen – ”affaldsspand” ved indfaldsveje.
*
Beretning Langholt Samråd 2018

Langholt Samråd har i 2018 arbejdet med nedenstående, som dog kun er et uddrag og ikke en udtømmende liste:

Samrådet bestod i 2018 af: Andy Jensen, Pia Martinussen (kasserer), Anja Hansen, Tonny Andersen og Karina Søborg Madse (formand).

Bevilling fra forskønnelsespuljen
I foråret gik Samrådet i spidsen for i samarbejde med skolen, DUS, spejderne, Borgerforeninge, Hallen og LSK at udarbejde ansøgning til forskønnelsespuljen med henblik på at udvikle området i anlægget og skabe sammenhæng mellem anlæg, skole og hal. Det ”gamle” projekt med flytning af indkørsel til Hallen mod vest og etablering af et sammenhængende område mellem skolegård og parkeringspladsen mod multibanen var rammen herom.
Ansøgningen indehold ud over omlægning af indkørsel, opbrydning af vejen og etablering af sti og grønt område mellem skolegård og parkeringsplads også nyt bålsted og højbede samt insekthotel i anlægget og en platform i søen til udforskning af søens dyre- og planteliv.
Projektet blev forhåndsgodkendt og kvalificeret yderligere og efterfølgende godkendt til en bevilling på 500.000kr.
Der er efterfølgende indledt dialog med kloak A/S, da projektet skal udføres ifm. Øster Hassing vej alligevel skal graves op ifm. separatkloakering. Niras tegner aktuelt på en detailprojektering og projektet forventes gennemført inden sommerferien 2019.

Landsbyklyngeprojekt
Langholt Samråd blev i 2016 inviteret ind i et Landsbyklyngeprojekt med andre samråd omkring Hammer Bakker.
Landsbyklyngesamarbejdet vil først og fremmest fokusere på følgende udfordringer:
• Samarbejde mellem byerne og med Aalborg Kommune
• Hammer Bakker som ressource for udvikling
• Alle byer skal have del i udviklingen
• Markedsføring
• Rekreative faciliteter
• Styrke infrastruktur

Det skal ske gennem styrkelse af samarbejde på flere plan:
• Samrådene i de enkelte byer / byernes aktive brug af samrådene, for herigennem at styrke
Samrådenes koordinerende rolle i Landsbyklyngen
• Samrådenes samarbejde på det strategiske plan – det som ligger ud over konkrete
projekter
• Det mere generelle samarbejde mellem byerne (som ikke nødvendigvis er båret af
samrådene).
Det viste sig i det første år af projektet, at der var store krav til ressourcer og kræfter fra samrådene og det blev tiltagende svært at se konkret output fra arbejdet, hvorfor Langholt Samråd i 2017 trak sig fra projektet med en aftale med de øvrige samråd – især de nærmeste (Vodskov og Uggerhalne/Grindsted samråd) om, at der ikke er smækket med døre og at konkrete samarbejder altid er mulige.

I 2018 er det officielle klyngeprojekt afsluttet og de involverede samråd inviterede Langholt med igen til drøftelse af etablering af en fast organisation ”Rundt Om Hammer Bakker” ROBH. En organisation som Langholt har tilkendegivet, at vi ønsker at være en del af. Den formelle organisering er ikke på plads. Det sker i løbet af foråret 2019.
Langholt har dog allerede repræsentanter og opgaver i flere arbejdsgrupper i samarbejdet.
Per Jensen sidder i eventgruppen. Karina er tovholder ift. et projekt med info-skærme i alle byerne. Købmanden er vurderet som det bedste sted for placering og købmanden har nikket ja til at huse en infoskærm – herunder afholdelse af driftsudgift til el.

Anja Hansen er tovholder ift. projekt ”De 7 frugthaver” indtil der er fundet en fast arbejdsgruppe. Aktuelt afklares om det er muligt at finde placering og frivillige kræfter til at drive projektet.

Derudover deltager Langholt Samråd i en workshop vedr. infrastruktur i området. Det finder sted marts 2019.

Udstykninger i Smalby, Kidholm og ?
Andy Jensen har deltaget i møder med Aalborg Kommune ift. oprettelsen af puljer til nye byggegrunde/byggemodninger i landdistrikterne og samrådet har indgivet høringssvar. Det har resulteret i en pulje på 20 mio. Over 4 år til byggemodning af byggegrunde i landdistrikterne. Langholt er godkendt til byggemodning af 12 grunde på Kidholm, der skulle finde sted i foråret 2019.

Udstykningen i Smalby faldt på plads i 2018 og alle grunde pånær en enkelt er aktuelt solgt.

Langholt Samråd vil fortsætte med at sætte behovet for byggegrunde på dagsorden i alle relevante regi og arbejde videre med at få fortsat flere området i spil, da der er brug for en løbende udvikling af byen for at opretholde befolkningstal og grundlag for byens institutioner og erhvervsliv.

Ny landdistrikspolitik og puljesystem
I 2018 og 2019 har og vil samrådet engagere sig i udviklingen af Aalborg Kommunes nye landdistriktspolitik der skal vedtaget i efteråret 2019. Et klart budskab er mulighed for byggegrunde og udvikling af landsbyerne.

Aftenskole
I foråret 2018 deltog Pia i et møde vedr. ”Den nære aftenskole”. Det blev der efter sommerferien fulgt op på med møde af lederen fra ”Den nære aftenskole”, hvor Anja og Pia deltog. Det resulterede i en række arrangementer allerede i efteråret 2018 og et nyt katalog i vinteren 2019. Arrangementerne har mødt meget stor tilslutning.

Projekt hammer bakker –
Svend Erik Mikkelsen varetager en kæmpe opgave i projektet på vegne af Langholt Samråd.
Se endvidere på oplevhammerbakker.dk om de mange aktiviteter i projektet.

Samrådet er afhængig af frivillige kræfter og er meget åben overfor at inddrage interesserede i enkeltopgaver og/eller understøtte initiativer fra borgerne, hvor samrådets viden, indsigt og indflydelse politisk kan bringes i spil.
Enkeltstående projekter kunne være:
• Infofolder til nytilflyttere
• Promovering af Langholt –hvad er vores ”brand” og hvorfor skal man bosættes sig her

Karina Søborg Madsen
Formand Langholt Samråd
20193511

Referat Generalforsamling Borgerforening 2019

1) Valg af ordstyrer: Pia

2) Valg af referent: Karina

3) Beretning: Anne Grethe aflægger beretning.

Skriftlig beregning:

Så gik der atter et år og vi har allerede generalforsamling igen.

Vi har i årets løb haft:

Fællesspisning: Der var 35 voksne og 29 børn tilmeldt, det kan da vist kun være ok.

Så gik vi i gang med familiedagen. Det er et kæmpe arbejde for at få alle ender til at nå sammen. Vejret var bestemt med os, men vi syntes vi mangler byens opbakning. Vi mangler i høj grad frivillige til at hjælpe os med både planlægning på selve dagen, i de forskellige aktiviteter og dagen efter når det hele skal tages ned igen.

Vi prøvede at satse på loppemarked i hele byen, og det er åbenbart noget folk i byen kan forholde sig til, der var rigtig mange tilmeldte adresser, så det er helt sikkert noget vi laver igen i år. Det bliver igen i år en lørdag i august.

Der blev satset på en høstfest, i stedet for efterårets fællesspisning, men den måtte desværre aflyses, pga. manglende tilmelding. Men vi prøver igen til efteråret.

Banko blev som altid en succes cafeteriet var fyldt til sidste plads og måske lidt mere.

1. Søndag i advent var ok besøgt. Der var dog lidt udfordring i at finde en julemand, men han meldte heldigvis sin ankomst, og gjorde det rigtig godt.

Borgerforeningen har fået omdelingen af Langholt Posten, da Agnethe har valg at nu skulle nye kræfter til, samtidig med at den skoleklasse der skulle have været på banen, er en meget lille klasse og ikke kunne påtage sig opgaven. Vi er meget glade for den store hjælp som frivillige omdelere ligger i denne opgave.

Vores julebelysning har fået monteret stik, så vi selv kan sætte dem op og tage dem ned. Takket være Ulrik som har betalt for monteringen. Og sparet foreningen for en stor elregning.

4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Langholt Posten og Borgerforeningen Langholtposten har aktuelt en egenkapital på 70.000kr. Borgerforeningen kan overveje om et beløb skal bruges på byen. Borgerforeningens regnskab godkendt.

5) Valg: Bestyrelsen: Jan Hedegaard og Allan Christensen er på valg og modtager genvalg -valgt! Bilagskontrollant: Rene Tranberg og Annika Walus Hansen modtager genvalg – valgt!

6) Indkomne forslag Ingen indkomne forslag.

7) Eventuelt

Formandens beretning 2017 – Langholt Samråd

Beretning for Langholt Samråd 2017

Samrådet består aktuelt af:

Karina Søborg (formand)

Pia Martinussen (kasserer)

Andy Jensen

Tonny Andersen

Anja Hansen

Suppl:

Svend Erik Mikkelsen

 

Samrådet har i 2017 haft en del sager oppe at vende. Nedenstående er ikke udtømmende, men et godt udpluk af de mange ting samrådet har været opmærksomme på og deltage i eller faciliteret i løbet af 2017.

 

Borgermøde vedr.  udstykninger i Smalby

Samrådet har ifm. udstykningsplaner for ”marken” i Smalby mellem Hørgaardsvej, Smalby og Øster Hassingvej udtalt sig positivt generelt om muligheden for at sikre byggegrunde og udvikling i Langholt. Da den konkrete plan for området blev fremlagt inviterede Langholt Samråd til borgermøde med henblik på evt. at indsende ønsker til de konkrete tegninger. Præmissen var, at samrådet positivt støtter byens udvikling og byggeri i Smalby. På mødet kom flere gode input og en klar positiv tilkendegivelse overfor projektet.
Samrådet indsendte høringssvar med positiv tilkendegivelse og anmodning om opmærksomhed på trafiksikkerheden ift. hæk i svinget på Smalby ved de nye grunde.

Ny købmand

I begyndelsen af året havde samrådet besøg af Pernille De Rosche, der orienterede om planerne for opstart af en ny købmand i Langholt. Da Samrådet ikke økonomisk eller med sit ”navn” kan støtte private forretninger, var formålet udelukkende at blive orienteret om projektet og evt. med medlemmernes viden give råd/vejledning til projektet. Det blev en konstruktiv snak om projektet, der sidenhen er kørt videre aktuelt med forhåbning om at åbne omkring august 2018.

 

Landsbyklyngeprojekt

Langholt Samråd blev i 2016 inviteret ind i et Landsbyklyngeprojekt med andre samråd omkring Hammer Bakker.

Landsbyklyngesamarbejdet vil først og fremmest fokusere på følgende udfordringer:

Samarbejde mellem byerne og med Aalborg Kommune

Hammer Bakker som ressource for udvikling

Alle byer skal have del i udviklingen

Markedsføring

Rekreative faciliteter

Styrke infrastruktur

 

Det skal ske gennem styrkelse af samarbejde på flere plan:

Samrådene i de enkelte byer / byernes aktive brug af samrådene, for herigennem at styrke

Samrådenes koordinerende rolle i Landsbyklyngen

Samrådenes samarbejde på det strategiske plan – det som ligger ud over konkrete

projekter

Det mere generelle samarbejde mellem byerne (som ikke nødvendigvis er båret af

samrådene).

Det viste sig i det første år af projektet, at der var store krav til ressourcer og kræfter fra samrådene og det blev tiltagende svært at se konkret output fra arbejdet, hvorfor Langholt Samråd i 2017 trak sig fra projektet med en aftale med de øvrige samråd – især de nærmeste (Vodskov og Uggerhalne/Grindsted samråd) om, at der ikke er smækket med døre og at konkrete samarbejder altid er mulige.

 

Asfalt i by og Vestvej

Langholt samråd har på det årlige dialogmøde med relevante forvaltninger – i dette tilfælde park og vej, sat fokus på udfordringen med meget dårlige fortove og vejbelægning i store dele af byen samt Vestvej næsten ud til rundkørslen.

Det meldes fra forvaltningen, at de områder der graves op ifm. separatkloakering vil blive forbedret, men at der ikke derudover er budgetteret med andet end reparation for vejene i Langholt.

Samråd anbefaler alle at benytte ”Tip Kommunen” på Aalborg Kommunes hjemmeside, hvis der opdages huller i vej mv. Der er meget positive tilbagemeldinger om hurtig reparation ved anmeldelser via ”Tip Kommunen”.

 

Grønne område – møde med forvaltning og borgermøde samt videre proces.

Efter at have afsluttet en række større projekter i 2016, så har der i 2017 været plads til at gøre klar til 2018 fokusområde, hvilket bliver det grønne område og en sammenhængende plan for området fra anlæg, over Spejdernes område, skolens område og ned til hallen.

 

På det årlige møde med relevante forvaltninger, i dette tilfælde park og vej,  blev fra samrådet rejst ønske om at få lukket anlægget mere op, gjort det mere brugerorienteret ift. aktiviteter og i høj grad tyndet ud i buske og træer. Det gav forvaltningen anledning til at fremsende en tegninger for området med de forandringer de kunne pege på. På baggrund af den tegning indkaldte Samrådet til borgermøde omkring konkrete planer og ønsker for anlægget.

Det blev til et længere høringssvar med en række ønsker for området, der i meget lille udstrækning efterfølgende har kunnet imødekommes af forvaltningen.

 

Området bliver fokusområde for Samrådet i 2018 og der er allerede aftalt møde med Skolen og Spejderne omkring området og hvilke planer der skal arbejdes videre med.

 

Langholt Samråd er primo 2018 blevet nomineret til Årets Landdistriktspris 2017

Det fremgår af en mail fra forvaltningen, at indstillingen sker ”for at skabe muligheder for alle og tilskynde til vækst i Langholt og omegn”. Prisen uddeles d. 12.4.18.

Samrådet vil gerne sige tak til indstiller.

 

Projekt hammer bakker –

Svend Erik Mikkelsen varetager en kæmpe opgave i projektet på vegne af Langholt Samråd.

Se endvidere på oplevhammerbakker.dk om de mange aktiviteter i projektet.

 

2018:

Banesti

Ud over det grønne område skal der sandsynligvis sættes lidt mere arbejde ind i forhold til banestien, hvor et ødelagt dræn og et meget meget vådt 2017 har oversvømmet store dele af den nye sti, hvilket giver anledning til at få kigget på, om der skal yderligere belægning på stien.

 

Samarbejde mellem foreninger i Langholt:

Er ikke et glemt område, men en række omstændigheder har forhindret planerne omkring fælles rekrutteringsseminar mv. at blive gennemført. Forhåbentligt kan tråden fra efteråret 2016 samles op med spejderne og skolen om konkrete projekter ifm. det videre arbejde om ”den grønne plan” og på det mere organisatoriske niveau genoptages efter sommerferien 2018.

 

Samrådet er afhængig af frivillige kræfter og er meget åben overfor at inddrage interesserede i enkeltopgaver og/eller understøtte initiativer fra borgerne, hvor samrådets viden, indsigt og indflydelse politisk kan bringes i spil.

Enkeltstående projekter kunne være:

  • Infofolder til nytilflyttere
  • Promovering af Langholt –hvad er vores ”brand” og hvorfor skal man bosættes sig her

Karina Søborg Madsen

Formand Langholt Samråd

20193511

 

Referat fra informationsmødet 11/1 2018 omkring Ny Købmand Langholt

Informationsmøde om Langholts nye købmand

Torsdag d. 11. januar var der inviteret til informationsmøde i cafeteriet i Langholthallen.

På dagsordenen var status på projektet omkring etablering af en ny købmandsbutik i byen.

Pernille Ørnbøl De Rosche indledte mødet med at byde de 40 fremmødte borgere velkommen. Herefter fortalte hun om processen siden det sidste møde. Der er på nuværende tidspunkt blevet solgt 250 indskudsbeviser. Pernille og de borgere, som har hjulpet hende med at sælge indskudsbeviser, har været hele byen rundt. Det har været svært at træffe folk hjemme, hvilket har været medvirkende til, at det har taget længere tid end først antaget. På trods af dette har det været en yderst positiv proces.

Folk har overvejende været meget positive omkring Pernilles planer om etablering af en ny købmand, ligesom langt de fleste har ytret sig positivt i forhold til at ville handle i butikken.

Efter at have skitseret processen frem til i dag, gjorde Pernille status. På nuværende tidspunkt mangler der kun at blive solgt 83 indskudsbeviser.

Det betyder det samlede antal indskudsbeviser der skal sælges er nedjusteret fra 600 – 333 stk. Det kan lade sig gøre fordi Ulrik Knudsen har ændret vilkårene for udlån af lokale. Der bliver nu givet en periode på 1,5 år uden husleje + at huslejen herefter er inkl. Inventar.

Pernille arbejder mod at butikken åbner omkring august 2018. På dette tidspunkt er det omfattende kloakarbejde med separatkloakering på Horsensvej afsluttet og skolebørnenes sommerferie ved at være slut.

Den sidste del af borgermødet gik med diverse input og spørgsmål fra de fremmødte borgere. Det blev italesat, at det er vigtigt med information omkring det videre forløb. Det vil Pernille bestræbe sig på via Langholt.org og opslag ved købmanden og hallen (og FB).
Derudover har en borger meldt sig til at hjælpe med at få oprettet en hjemmeside for købmanden.

Der blev stillet konkret forslag om at alle der har købt indskudsbevis giver 300kr. ekstra. Det giver det en god del af det restbeløb der mangler op til de 500.000kr.
Dette forslag var der fuld opbakning til blandt de ca. 40 fremmødte og vil blive arbejdet vider med. I første omgang som forespørgsel ud til alle indskudskøbere, om de vil kunne tilkendegive at give et ekstra beløb på 300 kr.
Derudover er der kontakt til flere virksomheder som er positive overfor at købe indskudsbeviser.