Alle indlæg af Anja Haslund

Foredrag: Langholt gennem 100 år

Langholt i billeder i 100 år, 9.mar. 2022 kl. 19.00.

Onsdag d. 9. marts arrangerer Langholt Samråd billedforedrag om Langholt gennem 100 år.

Andy Jensen vil gennemgå byens udvikling og vise billeder af byens huse.

Du kan få at vide, hvad der har været i mange af husene – i rigtig mange af dem har der været drevet virksomhed.

Måske har du spørgsmål om dit eget hus, og det vil vi efter bedste evne besvare.

Ud over husene vil også gadebilledet og de mange ændringer her blive omtalt. Endvidere vil byens gadenavne blive gennemgået, og deres oprindelse bliver der redegjort for.

Det foregår i Langholt Hallen, Horsensvej 15 C.

Du tilmelder dig ved at indbetale 50 kr. pr person på mobilpay  18338. Alternativt kan du tilmelde dig på mail:  andykidholm@gmail.com.
Du kan også tage chancen og bare møde op d. 9. marts, og så håbe på, der ikke er udsolgt. 

Andy Jensen

Ølsmagning 4/3-2022

H.H.I.s Venner

Holder

Ølsmagning i Langholt Hallen

Fredag 4. Marts 19.00

Med ølentusiasten Niels Tikjøb Olesen

8 forskellige øl + traktement til 175 kr.

Billetter hos

Andy Jensen, 9825 5016

Poul Jørgensen, 3055 4142

Referat Generalforsamling Langholt Samråd 2019

Referat Generalforsamling Langholt Samråd 27.02.19

1) Valg af ordstyrer – Pia
2) Valgt af referent – Karina
3) Samrådets beretning: godkendt og offentliggøres på Langholt.org og linket til FB.
4) Regnskab fremlægges og godkendes: godkendt
5) Valg:
a. Karina Søborg, Andy Jensen og Pia Martinussen er på valg – valgt!
b. Suppleant vælges hvert år – Svend Erik Mikkelsen modtaget genvalg – valgt!
c. Bilagskontrolant: Bjarne Kodal (gen)vælges – valgt.
d. Bilagskontrolant suppl: Jette Crandal (gen)vælges – valgt.
6) Indkomne forslag – ingen indkomne forslag
7) Evt. Andy opfordrer til deltagere kommer med forslag til samrådets opgaver i 2019/2020:
*Byporte/velkommen til Langholt markering helt ude fra Motorvejen.
*Oprydningsindsats på indfaldsvejen – ”affaldsspand” ved indfaldsveje.
*
Beretning Langholt Samråd 2018

Langholt Samråd har i 2018 arbejdet med nedenstående, som dog kun er et uddrag og ikke en udtømmende liste:

Samrådet bestod i 2018 af: Andy Jensen, Pia Martinussen (kasserer), Anja Hansen, Tonny Andersen og Karina Søborg Madse (formand).

Bevilling fra forskønnelsespuljen
I foråret gik Samrådet i spidsen for i samarbejde med skolen, DUS, spejderne, Borgerforeninge, Hallen og LSK at udarbejde ansøgning til forskønnelsespuljen med henblik på at udvikle området i anlægget og skabe sammenhæng mellem anlæg, skole og hal. Det ”gamle” projekt med flytning af indkørsel til Hallen mod vest og etablering af et sammenhængende område mellem skolegård og parkeringspladsen mod multibanen var rammen herom.
Ansøgningen indehold ud over omlægning af indkørsel, opbrydning af vejen og etablering af sti og grønt område mellem skolegård og parkeringsplads også nyt bålsted og højbede samt insekthotel i anlægget og en platform i søen til udforskning af søens dyre- og planteliv.
Projektet blev forhåndsgodkendt og kvalificeret yderligere og efterfølgende godkendt til en bevilling på 500.000kr.
Der er efterfølgende indledt dialog med kloak A/S, da projektet skal udføres ifm. Øster Hassing vej alligevel skal graves op ifm. separatkloakering. Niras tegner aktuelt på en detailprojektering og projektet forventes gennemført inden sommerferien 2019.

Landsbyklyngeprojekt
Langholt Samråd blev i 2016 inviteret ind i et Landsbyklyngeprojekt med andre samråd omkring Hammer Bakker.
Landsbyklyngesamarbejdet vil først og fremmest fokusere på følgende udfordringer:
• Samarbejde mellem byerne og med Aalborg Kommune
• Hammer Bakker som ressource for udvikling
• Alle byer skal have del i udviklingen
• Markedsføring
• Rekreative faciliteter
• Styrke infrastruktur

Det skal ske gennem styrkelse af samarbejde på flere plan:
• Samrådene i de enkelte byer / byernes aktive brug af samrådene, for herigennem at styrke
Samrådenes koordinerende rolle i Landsbyklyngen
• Samrådenes samarbejde på det strategiske plan – det som ligger ud over konkrete
projekter
• Det mere generelle samarbejde mellem byerne (som ikke nødvendigvis er båret af
samrådene).
Det viste sig i det første år af projektet, at der var store krav til ressourcer og kræfter fra samrådene og det blev tiltagende svært at se konkret output fra arbejdet, hvorfor Langholt Samråd i 2017 trak sig fra projektet med en aftale med de øvrige samråd – især de nærmeste (Vodskov og Uggerhalne/Grindsted samråd) om, at der ikke er smækket med døre og at konkrete samarbejder altid er mulige.

I 2018 er det officielle klyngeprojekt afsluttet og de involverede samråd inviterede Langholt med igen til drøftelse af etablering af en fast organisation ”Rundt Om Hammer Bakker” ROBH. En organisation som Langholt har tilkendegivet, at vi ønsker at være en del af. Den formelle organisering er ikke på plads. Det sker i løbet af foråret 2019.
Langholt har dog allerede repræsentanter og opgaver i flere arbejdsgrupper i samarbejdet.
Per Jensen sidder i eventgruppen. Karina er tovholder ift. et projekt med info-skærme i alle byerne. Købmanden er vurderet som det bedste sted for placering og købmanden har nikket ja til at huse en infoskærm – herunder afholdelse af driftsudgift til el.

Anja Hansen er tovholder ift. projekt ”De 7 frugthaver” indtil der er fundet en fast arbejdsgruppe. Aktuelt afklares om det er muligt at finde placering og frivillige kræfter til at drive projektet.

Derudover deltager Langholt Samråd i en workshop vedr. infrastruktur i området. Det finder sted marts 2019.

Udstykninger i Smalby, Kidholm og ?
Andy Jensen har deltaget i møder med Aalborg Kommune ift. oprettelsen af puljer til nye byggegrunde/byggemodninger i landdistrikterne og samrådet har indgivet høringssvar. Det har resulteret i en pulje på 20 mio. Over 4 år til byggemodning af byggegrunde i landdistrikterne. Langholt er godkendt til byggemodning af 12 grunde på Kidholm, der skulle finde sted i foråret 2019.

Udstykningen i Smalby faldt på plads i 2018 og alle grunde pånær en enkelt er aktuelt solgt.

Langholt Samråd vil fortsætte med at sætte behovet for byggegrunde på dagsorden i alle relevante regi og arbejde videre med at få fortsat flere området i spil, da der er brug for en løbende udvikling af byen for at opretholde befolkningstal og grundlag for byens institutioner og erhvervsliv.

Ny landdistrikspolitik og puljesystem
I 2018 og 2019 har og vil samrådet engagere sig i udviklingen af Aalborg Kommunes nye landdistriktspolitik der skal vedtaget i efteråret 2019. Et klart budskab er mulighed for byggegrunde og udvikling af landsbyerne.

Aftenskole
I foråret 2018 deltog Pia i et møde vedr. ”Den nære aftenskole”. Det blev der efter sommerferien fulgt op på med møde af lederen fra ”Den nære aftenskole”, hvor Anja og Pia deltog. Det resulterede i en række arrangementer allerede i efteråret 2018 og et nyt katalog i vinteren 2019. Arrangementerne har mødt meget stor tilslutning.

Projekt hammer bakker –
Svend Erik Mikkelsen varetager en kæmpe opgave i projektet på vegne af Langholt Samråd.
Se endvidere på oplevhammerbakker.dk om de mange aktiviteter i projektet.

Samrådet er afhængig af frivillige kræfter og er meget åben overfor at inddrage interesserede i enkeltopgaver og/eller understøtte initiativer fra borgerne, hvor samrådets viden, indsigt og indflydelse politisk kan bringes i spil.
Enkeltstående projekter kunne være:
• Infofolder til nytilflyttere
• Promovering af Langholt –hvad er vores ”brand” og hvorfor skal man bosættes sig her

Karina Søborg Madsen
Formand Langholt Samråd
20193511

Referat Generalforsamling Borgerforening 2019

1) Valg af ordstyrer: Pia

2) Valg af referent: Karina

3) Beretning: Anne Grethe aflægger beretning.

Skriftlig beregning:

Så gik der atter et år og vi har allerede generalforsamling igen.

Vi har i årets løb haft:

Fællesspisning: Der var 35 voksne og 29 børn tilmeldt, det kan da vist kun være ok.

Så gik vi i gang med familiedagen. Det er et kæmpe arbejde for at få alle ender til at nå sammen. Vejret var bestemt med os, men vi syntes vi mangler byens opbakning. Vi mangler i høj grad frivillige til at hjælpe os med både planlægning på selve dagen, i de forskellige aktiviteter og dagen efter når det hele skal tages ned igen.

Vi prøvede at satse på loppemarked i hele byen, og det er åbenbart noget folk i byen kan forholde sig til, der var rigtig mange tilmeldte adresser, så det er helt sikkert noget vi laver igen i år. Det bliver igen i år en lørdag i august.

Der blev satset på en høstfest, i stedet for efterårets fællesspisning, men den måtte desværre aflyses, pga. manglende tilmelding. Men vi prøver igen til efteråret.

Banko blev som altid en succes cafeteriet var fyldt til sidste plads og måske lidt mere.

1. Søndag i advent var ok besøgt. Der var dog lidt udfordring i at finde en julemand, men han meldte heldigvis sin ankomst, og gjorde det rigtig godt.

Borgerforeningen har fået omdelingen af Langholt Posten, da Agnethe har valg at nu skulle nye kræfter til, samtidig med at den skoleklasse der skulle have været på banen, er en meget lille klasse og ikke kunne påtage sig opgaven. Vi er meget glade for den store hjælp som frivillige omdelere ligger i denne opgave.

Vores julebelysning har fået monteret stik, så vi selv kan sætte dem op og tage dem ned. Takket være Ulrik som har betalt for monteringen. Og sparet foreningen for en stor elregning.

4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Langholt Posten og Borgerforeningen Langholtposten har aktuelt en egenkapital på 70.000kr. Borgerforeningen kan overveje om et beløb skal bruges på byen. Borgerforeningens regnskab godkendt.

5) Valg: Bestyrelsen: Jan Hedegaard og Allan Christensen er på valg og modtager genvalg -valgt! Bilagskontrollant: Rene Tranberg og Annika Walus Hansen modtager genvalg – valgt!

6) Indkomne forslag Ingen indkomne forslag.

7) Eventuelt