Brochure om banestien

Vil du vide mere om de oplevelser du kan finde langs Langholt Banesti?

Hent brochuren om banestien her >

skaermbillede-2016-09-27-kl-08-15-46

September 27, 2016

Indvielse af Langholt banesti del II — 3. September 2016 kl. 11:00

Langholt samråd inviterer til åbning af det nyeste stykke af banestien, der forbinder det gamle banelegeme med Bragenholtvej således, at der er forbindelse til Vodskov/Aalborg.

banestiKom og oplev naturen lige ved byskiltet.

Vi mødes kl. 11 ved skiltet mod Langholt banesti på parkeringspladsen ved Børnehaven Trylleskoven og går i samlet trop ud til det nye stykke sti.

På turen vil Naturvejleder Svend Erik Mikkelsen fortælle om dyre- og plantelivet langs stien og vi får lejlighed til at se de nye skilte der opsættes på stien med information om naturen og banens historie.

Ved den nye sti vil Rådmand Mads Duedahl klippe snoren til den nye sti.

Samrådet er vært ved saftevand og kage.

Vi håber på stort fremmøde og et par hyggelige timer i den skønne natur lige ved vores by.

De bedste hilsner

Langholt Samråd

August 15, 2016

Se og oplev Thisted bryghus

Se og oplev Thisted Bryghus – årets udflugt for ølentusiaster d. 4. juni.

Arrangør: HHIs Venner, Langholt

se_og_oplev_thisted_bryghus

Det foregår lørdag d. 4. juni kl. 11.00 med bus fra Langholthallen og med hjemkomst ca. 18.00.

Kent Boalt viser os rundt på Thisted Bryghus og leder os gennem øllets historie med stor humor, og der mangler ikke smagsprøver på de mange gode øl. Endvidere serveres hjemmelavede frikadeller.

Pris inkl. bus, sandwich og fast føde: 350 kr.

Billetter efter først til mølle hos Kaj Jensen, Staldmie 5, tlf. 9825 6310.

Tilmelding og betaling senest 11. maj.

 

April 23, 2016

Borgermøde: Boliger ved Smalby – Torsdag d. 17. marts kl. 19.30

Aalborg Kommune har igangsat fordebat vedrørende boliger ved Smalby. I den anledning kan private og organisationer komme med idéer, synspunkter og forslag til den forestående planlægning.

Langholt Samråd inviterer i den anledning til borgermøde torsdag d. 17. marts kl. 19.30 i Hallens cafeteria.

På baggrund af mødets udfald vil samrådet indsende bemærkninger til fordebatten.

Med venlig hilsen
Karina Søborg Madsen
Formand Langholt Samråd

March 7, 2016

Ridning på det nye stykke (bane)sti frabedes

Det nye stykke sti, der forbinder den oprindelige banesti med Bragenholtvej er etableret som en trampesti bestående af et lag stabilgrus og et øvre lag af stenmel.
Det var den løsning der kunne samles penge sammen til at få udført. Et ønske der i 12 år har været arbejdet for at få opfyldt.
Den type sti det kunne blive til, kan desværre ikke tåle hestetramp idet det ødelægger stien.

Det er en oplagt og dejlig rute -også til hest, men det går desværre ikke.

Langholt samråd vil derfor henstille til alle ryttere om ikke at benytte det nye stykke sti.

Vi håber alle vil have forståelse herfor.

Med venlig hilsen

Karina Søborg Madsen
Formand Langholt Samråd

March 7, 2016

Beretning for Langholt Samråd 2015

Samrådet består aktuelt af:

 • Karina Søborg (formand)
 • Pia Martinussen (kasserer)
 • Andy Jensen
 • Tonny Andersen (på valg – modtager genvalg)
 • Vakant post (på valg)

Suppleant:

 • Svend Erik Mikkelsen (på valg)

Samrådet har haft et år med store projekter der nu er kommet rigtig godt på vej.

Udstykning Kidholm

Det har været en længere proces at få kommunen til at byggemodne nye grunde på Kidholm, det er nu lykkes ved at flere grunde er opkøbt og igen udbudt til salg. Byggemodningen startede op i 2015.

Det har været et kæmpe langt sejt træk og en stor stor bedrift af særligt Andy Jensen, at der nu bygges på flere grunde på Kidholm.

Banesti:

Udover en igangsætning af byggerier på Kidholm er det også endelig efter 12 års indsats lykkes at få opført en sti fra selve banestien til Bragenholtvej.

Der er rejst 50.000 kr. fra AKA puljen og ca. 20.000 kr. Frilufstrådet til skiltning mv.

Det blev til en løsning til 125.000 kr. som betyder, at der ikke må rides og køres på stien, selvom især ridning er meget attraktivt på det stykke.

Der er ikke sat forbudsskilte op, men forsøgt med annoncering via Langholtposten og Facebook og dialog med ryttere, men der bliver redet lystigt på stien, så næste skridt er at få opsat nødvendige forbudsskilte.

Der arbejdes lige nu på skilte med naturvejledning og historisk fortælling om ”banen”. Svend Erik Mikkelsen er primære arbejdskraft på denne opgave og er i dialog med Hjemstavnsforeningen om materiale til skiltning omkring historien for ”banen”.

Når skiltene er klar og foråret melder sin ankomst afholdes indvielse af banen – hold øje med facebook og hjemmeside for invitation/dato.

Grønne område

Det grønne område arbejdes med stille og rolig. Pia er primus motor på koordinering og projekter omkring anlægget.

Der skal reguleres lidt her i år med buske og døde grene  – Pia har kontakten til forvaltningen omkring det.

Søen er flot – bare folk ikke ville bruge den som affalds spand.

Der blev i 2015 åbnet en smule op for gennemgang mellem Spejderne og hallen, hvor 2-3 meter hæk og hegn er fjernet på sydsiden af spejdernes grund mod skolen.

Der er plads til at arbejde yderligere med sammenhængen mellem områderne skole, hal og grønne område.

Kloakering

Aalborg Kommune er som så mange andre kommuner opmærksomme på behovet for at nedlægge separatkloakering og lign. Løsninger i forhold til at imødekomme stigende udfordringer ift. regnskyld mv. Separatkloakering er for det første til gavn for sundheden og

miljøet, fordi spildevandsbelastningen på vandløb helt forsvinder. Også selvom klimaforandringerne vil resultere i flere perioder med kraftige regnbyger. For det andet fjerner separatkloakering risikoen for spildevand i kælderen under kraftige regnbyger. For det tredje kommer Aalborg Kommunes renseanlæg til at fungere bedre, fordi de modtager koncentreret spildevand og dermed kan rense meget bedre.

Langholt ser ikke ud til endnu at være budgetteret, så der må forventes en periode på min. 3 år før der sker noget i Langholt.

Der kan læses mere på www.aalborgforsyning.dk/kloak

Flygtninge i oplandsbyer

Aalborg Kommune modtager som alle andre kommuner en større mængde flygtninge disse år. Derfor var alle samråd og interesseorganisationer inviteret til informationsaften ift., hvordan der kan skabes en god modtagelse og integration i oplandsbyer og lokalsamfund. Langholt Samråd ønskede at være på forkant med viden og ideer, hvis der skulle placeres flygtningen i Langholt. Det har imidlertid vist sig, at der ikke er en brugbar boligmasse på nuværende tidspunkt og der derfor ikke er planer om indkvartering af flygtningen i Langholt.

Projekt hammer bakker – Svend Erik Mikkelsen fortæller på generalforsamlingen om projektet – status og fremtidsplaner.

Årets ildsjæl 2015 – Aalborg Kommune

Langholt samråd var så privilegerede at have en af de nominerede til ”årets ildsjæl 2015” i Aalborg Kommune. Titlen gik ikke til Andy Jensen, men til Ole Schwarz fra Grindsted samråd – desværre kunne titlen ikke gives til 2.

2016:

Der er tanker om et arrangement med hjertestarterkursus og Nabohjælp.

Der skal følges op på igangsatte projekter.

Samrådet er afhængig af frivillige kræfter og er meget åben overfor at inddrage interesserede i enkeltopgaver og/eller understøtte initiativer fra borgerne, hvor samrådets viden, indsigt og indflydelse politisk kan bringes i spil.

Der efterspørges konkret hjælp til:

 • Hjælp til infofolder til nytilflyttere (der ligger materiale at arbejde ud fra hvis det har interesse)
 • Udvikling af grønne område
 • Udvikling af tilkørselsforhold til hallen og gennemførsel af større sammenhæng mellem skole, hal og grønne område. *Overordnede formål er at skabe åbenhed i hele området. *Et mere sikkert område i forholdet mellem biler til hallen og børn fra skolen/DUS. *Mulighed for større lege område til skolen i større sammenhæng med Hal, legeplads/multibane og sportsområdet.
 • Promovering af Langholt –hvad er vores ”brand” og hvorfor skal man bosættes sig her

Samrådet tager initiativ til et møde med byens øvrige foreninger under overskrifterne

 • Hvilke aktiviteter ønsker foreningerne i 2016 og frem
 • Hvordan kan der samles frivillige kræfter og fællesskabsfølelse omkring byens foreninger?

Karina Søborg Madsen
Formand Langholt Samråd
+45 2019 3511

March 1, 2016

Beretning for Langholt Samråd 2014

Samrådet består aktuelt af

 • Karina Søborg (formand) (på valg og modtager genvalg)
 • Pia Martinussen (kasserer) (på valg og modtager genvalg)
 • Andy Jensen
 • Tonny Andersen
 • Repræsentant for borgerforeningen Pernille Søndermølle

Suppleanter

 • Svend Erik Mikkelsen
 • Ove Vestergaard

Opgaver i 2014

Samrådet havde i 2014 tænkt at arbejde ud fra følgende fokusområder:

 • Banesti – finansiering og gennemførsel af aktuelle planer.
 • IT – opprioritering af brug af elektroniske muligheder for formidling.
 • Velkomstfolder til tilflyttere.
 • Grønne områder – bro og oprydning – træfældning og åbning mod sportspladsen.
 • Landsbypolitik og promovering af byen.
 • Samarbejde med omkringlæggende samråd.

Det blev til en hel del af det og noget måtte igen sandes ikke at være en opgave der kunne prioriteres og gennemføres. Samrådet er meget åben overfor, at interesserede melder sig til at løse enkeltstående opgaver uden at være en del af samrådet.  Det vender jeg lige tilbage til afslutningsvis.

2014 har igen været et år med meget forskellige opgaver og fokus – alt sammen med henblik på at repræsentere byens behov og interesser i politiske sammenhænge og med henblik på at sikre udvikling af byen.

Samarbejdet med borgerforeningen 

Foregår via en repræsentant i samrådet. Det håber vi kan fortsætte for at skabe sammenhæng mellem de to foreninger.

Grønne område

Det grønne område arbejdes med stille og rolig. Løg der sættes, Træer der fældes,

Der bliver lavet hul i hækken ved spejderhytten som del af åbne op i den grønne kile mellem Anlæg og hallen.

Der skal reguleres lidt her i år med buske og døde grene  – kontakt til forvaltningen omkring det.

Søen er flot – Bare folk ikke ville bruge den som affalds spand. 

Landdistrikspolitik

Der er i 2014 formuleret ny landdistriktspolitik i Aalborg Kommune. Langholt samråd var primus motor en i proces, hvor vi samarbejde med andre samråd om at lave høringssvar og sætte fokus på nogle af de udfordringer vi så i det første udkast. Vi må erfare, at vi i samlet flok står stærk og med den koordinerede indsats fra samrådene og LAK lykkes det at få ændret og præciseret flere vigtige områder bl.a. i forhold til hvor landdistriksmidler kan benyttes. Den løbende opfølgning og evaluering af gennemførslen af politikken er placeret i et udvalg sammen med indstillingsret til AKA midler og her er jeg valgt ind for de kommende 4 år.

Det er klart en udfordring for samrådene og byer som Langholt, at det kan være svært at få øje på sammenhængen mellem den politiske italesatte prioritering af landdistrikterne og byudvikling og den gennemførte praksis. Det ser vi blandt andet i høj grad i forbindelse med udstykninger på både Kidholm og Smalby.

Udstykning Kidholm og Smalby

Det har været en længere proces at få kommunen til at byggemodne nye grunde på Kidholm, det er nu lykkes ved at garantere køb af flere grunde. Byggemodningen starter marts 2015.

I Smalby har en privat ønsket at udstykke og byggemodne et boligområde. Samrådet er involveret i processen ud fra princippet om at understøtte udvikling af byen og sikre byggegrunde. Samrådet har lovet at facilitere evt. høringsfase med bogermøde mv.

Aktuelt er der givet afslag på at gå videre med processen idet der henvises til, at Langholt ikke er blandt de 11 byer Aalborg Kommune ser som udviklingsbyer. Dette vurderer samrådet er i strid med de politiske løfter, landdistriktspolitikken mv. Afgørelsen er påklaget.

Det er værd at bemærke, at der i Langholt er tilført 130 boliger siden 1990 – befolkningsgrundladet er ikke markant ændret. Det betyder, at det er en nødvendighed med flere boliger over tid, for at fasteholde befolkningsgrundlag og dermed grundlag for eksisterende institutioner i byen.

Banesti

Målet omkring banestien er fortsat en linjeføring til Bragenholt og en til Vestvej.

 • Der er efter mange forsøg nu tinglyst et stykke vej mellem eksisterende banesti og Bragenholtvej.
 • Der er rejst 50.000 kr. fra AKA puljen og ca. 20.000 kr. Friluftrådet til skiltning mv. Der er flere muligheder for belægning og det afgør restbeløbet der skal financieres, men mellem 150.000kr. og 500.000 kr.
 • Der er fortsat dialog med Aalborg Kommune om at sætte projektet på budget 2016, men sideløbende skal der arbejdes for financiering via fonde mv.
 • Der arbejdes med en ”discount” løsning der blot tager det øverste og mest våde lag af den mark hvor stien skal føres henover – denne forsøges iværksat i år.
 • Der er lavet ny lokalplan for området omkring Nymarksminde, hvori der indgår en stiføring mod Vestvej. Der mangler i den forbindelse et stykke mellem eksisterende sti og den ifm. Nymarksminde  -og så selvfølgelige financiering.

Fortove og veje

I foråret efterspurgte Samrådet via Langholt Posten og Facebook billeder og adresser på steder, hvor fortove og veje er i helt uacceptabel stand. Der kom efter flere rykker og ventetid billeder fra en håndfuld borgere. Disse blev bragt i spil i en dialog med Aalborg Kommune omkring situationen i Langholt og der blev rettet op et par steder i byen. Samtidig sendte Samrådet en orientering via Langholtposten omkring Aalborg Kommunes prioritering i forhold til veje og fortov og en tydeliggørelse af ansvar i forbindelse med uheld på fortove.

Vindmøller

Der blev i sommers afholdt borgermøde omkring Lyngdrup Vindmølleprojektet. Samrådet har ikke en direkte opgave i den sammenhæng, men holder sig orienteret om processen – særlig såfremt projektet gennemføres, idet der så vil være en opgave i at arbejde med at udnytte muligheden for at rejse fondsmidler til området i forhold til at kunne skabe tilgængelighed, vidensinformation mv. fra den Grønne ordning via Energinet, der har til formål at dække omkostninger til projekter der fremmer lokal accept af nye vindmøller. Det kan være anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommune

Samarbejde med andre samråd

Samarbejdet med Samråd i lokalområdet viser sig ofte at være rigtig lærerigt, inspirerende og nødvendigt. Vi så det omkring høring til landdistrikspolitikken og vi ser det som afgørende i forhold til at skabe anerledes vilkår for nye boligområder og udvikling af byen på den front. Vi bliver nødt til  sammen med andre samråd fra byer sammenlignelige med Langholt at få ændret på den praksis og holdning der er i forvaltningen omkring udvidelse af byerne (nye boligområder/byggegrunde).

Derudover kan vi se, Grindsted Samråd har indkaldt til borgermøde bl.a. omkring tanker for købmandsbutik i Grindsted. Måske vi kunne få ideer til at facilitere en lignende proces her i byen, på baggrund af de erfaringer Grindsted gør sig.

Bredbånds- og mobildækning

Langholt Samråd har via Facebook bedt om respons i forhold til en undersøgelse omkring Bredbånds- og mobildækning, som Aalborg Kommune iværksatte i forbindelse med en landsdækkende undersøgelse af vilkårene. Bredbånds- og mobildækning er afgørende for tilflytning, erhvervsliv og nybyggeri /udvikling af ethvert samfund. Der er udfordringer i Langholt by nogle få steder og med nogle selskaber. Tilbagemeldinger fra borgerne er meldt til Aalborg Kommune.

Kræfter til fremtidige projekter

Som nævnt indledningsvis er Samrådet meget åben overfor at inddrage interesserede i enkeltopgaver og/eller understøtte initiativer fra borgerne, hvor samrådets viden, indsigt og indflydelse politisk kan bringes i spil.

Der efterspørges konkret hjælp til:

 • Fundraising til banestien.
 • Hjælp til infofolder til nytilflyttere (der ligger materiale at arbejde ud fra hvis det har interesse)
 • Dialog med Aalborg Kommune og indsamling af ideer til projekter der kan søges midler til fra den Grønne Fond hvis Lyngdrup vindmølleprojektet gennemføres.
 • Skal Langholt have en ”alternativ” købmandsbutik?
 • Ungdomsarbejde
 • Andet?

Projekt Hammer Bakker

Svend Erik fortæller på generalforsamlingen om projektet – status og fremtidsplaner.

Karina Søborg Madsen
Formand Langholt Samråd

April 18, 2015

Generalforsamling i Langholt Borgerforening

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i Langholt Borgerforening

Onsdag 11. Marts 2015 kl. 18:30 i Langholt Hallens cafeteria

Dagsorden:

 1. Valg af referent og dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg
 6. Evt.

March 4, 2015

Skal du med til jubilæumsfesten? Du kan nå det endnu!

Det er forsat muligt at købe billetter til jubilæumsfesten d. 18 april 2015. Henvendelse kan ske således:

Kontakt: bertel@dlgmail.dk eller tlf. 9825 6071

10517497_10206288633120870_8514517745746772746_n

February 22, 2015

Attraktive byggegrunde til salg på Kidholm i Langholt

Byggegrunde til salg på Kidholm

February 21, 2015

Previous page


Find os på Facebook

Om byen

Foreninger

Links

Tags

Kontakt

Har du forslag eller spørgsmål til indholdet på Langholt.org? Så kontakt os her.