Formandens beretning 2017 – Langholt Samråd

Beretning for Langholt Samråd 2017

Samrådet består aktuelt af:

Karina Søborg (formand)

Pia Martinussen (kasserer)

Andy Jensen

Tonny Andersen

Anja Hansen

Suppl:

Svend Erik Mikkelsen

 

Samrådet har i 2017 haft en del sager oppe at vende. Nedenstående er ikke udtømmende, men et godt udpluk af de mange ting samrådet har været opmærksomme på og deltage i eller faciliteret i løbet af 2017.

 

Borgermøde vedr.  udstykninger i Smalby

Samrådet har ifm. udstykningsplaner for ”marken” i Smalby mellem Hørgaardsvej, Smalby og Øster Hassingvej udtalt sig positivt generelt om muligheden for at sikre byggegrunde og udvikling i Langholt. Da den konkrete plan for området blev fremlagt inviterede Langholt Samråd til borgermøde med henblik på evt. at indsende ønsker til de konkrete tegninger. Præmissen var, at samrådet positivt støtter byens udvikling og byggeri i Smalby. På mødet kom flere gode input og en klar positiv tilkendegivelse overfor projektet.
Samrådet indsendte høringssvar med positiv tilkendegivelse og anmodning om opmærksomhed på trafiksikkerheden ift. hæk i svinget på Smalby ved de nye grunde.

Ny købmand

I begyndelsen af året havde samrådet besøg af Pernille De Rosche, der orienterede om planerne for opstart af en ny købmand i Langholt. Da Samrådet ikke økonomisk eller med sit ”navn” kan støtte private forretninger, var formålet udelukkende at blive orienteret om projektet og evt. med medlemmernes viden give råd/vejledning til projektet. Det blev en konstruktiv snak om projektet, der sidenhen er kørt videre aktuelt med forhåbning om at åbne omkring august 2018.

 

Landsbyklyngeprojekt

Langholt Samråd blev i 2016 inviteret ind i et Landsbyklyngeprojekt med andre samråd omkring Hammer Bakker.

Landsbyklyngesamarbejdet vil først og fremmest fokusere på følgende udfordringer:

Samarbejde mellem byerne og med Aalborg Kommune

Hammer Bakker som ressource for udvikling

Alle byer skal have del i udviklingen

Markedsføring

Rekreative faciliteter

Styrke infrastruktur

 

Det skal ske gennem styrkelse af samarbejde på flere plan:

Samrådene i de enkelte byer / byernes aktive brug af samrådene, for herigennem at styrke

Samrådenes koordinerende rolle i Landsbyklyngen

Samrådenes samarbejde på det strategiske plan – det som ligger ud over konkrete

projekter

Det mere generelle samarbejde mellem byerne (som ikke nødvendigvis er båret af

samrådene).

Det viste sig i det første år af projektet, at der var store krav til ressourcer og kræfter fra samrådene og det blev tiltagende svært at se konkret output fra arbejdet, hvorfor Langholt Samråd i 2017 trak sig fra projektet med en aftale med de øvrige samråd – især de nærmeste (Vodskov og Uggerhalne/Grindsted samråd) om, at der ikke er smækket med døre og at konkrete samarbejder altid er mulige.

 

Asfalt i by og Vestvej

Langholt samråd har på det årlige dialogmøde med relevante forvaltninger – i dette tilfælde park og vej, sat fokus på udfordringen med meget dårlige fortove og vejbelægning i store dele af byen samt Vestvej næsten ud til rundkørslen.

Det meldes fra forvaltningen, at de områder der graves op ifm. separatkloakering vil blive forbedret, men at der ikke derudover er budgetteret med andet end reparation for vejene i Langholt.

Samråd anbefaler alle at benytte ”Tip Kommunen” på Aalborg Kommunes hjemmeside, hvis der opdages huller i vej mv. Der er meget positive tilbagemeldinger om hurtig reparation ved anmeldelser via ”Tip Kommunen”.

 

Grønne område – møde med forvaltning og borgermøde samt videre proces.

Efter at have afsluttet en række større projekter i 2016, så har der i 2017 været plads til at gøre klar til 2018 fokusområde, hvilket bliver det grønne område og en sammenhængende plan for området fra anlæg, over Spejdernes område, skolens område og ned til hallen.

 

På det årlige møde med relevante forvaltninger, i dette tilfælde park og vej,  blev fra samrådet rejst ønske om at få lukket anlægget mere op, gjort det mere brugerorienteret ift. aktiviteter og i høj grad tyndet ud i buske og træer. Det gav forvaltningen anledning til at fremsende en tegninger for området med de forandringer de kunne pege på. På baggrund af den tegning indkaldte Samrådet til borgermøde omkring konkrete planer og ønsker for anlægget.

Det blev til et længere høringssvar med en række ønsker for området, der i meget lille udstrækning efterfølgende har kunnet imødekommes af forvaltningen.

 

Området bliver fokusområde for Samrådet i 2018 og der er allerede aftalt møde med Skolen og Spejderne omkring området og hvilke planer der skal arbejdes videre med.

 

Langholt Samråd er primo 2018 blevet nomineret til Årets Landdistriktspris 2017

Det fremgår af en mail fra forvaltningen, at indstillingen sker ”for at skabe muligheder for alle og tilskynde til vækst i Langholt og omegn”. Prisen uddeles d. 12.4.18.

Samrådet vil gerne sige tak til indstiller.

 

Projekt hammer bakker –

Svend Erik Mikkelsen varetager en kæmpe opgave i projektet på vegne af Langholt Samråd.

Se endvidere på oplevhammerbakker.dk om de mange aktiviteter i projektet.

 

2018:

Banesti

Ud over det grønne område skal der sandsynligvis sættes lidt mere arbejde ind i forhold til banestien, hvor et ødelagt dræn og et meget meget vådt 2017 har oversvømmet store dele af den nye sti, hvilket giver anledning til at få kigget på, om der skal yderligere belægning på stien.

 

Samarbejde mellem foreninger i Langholt:

Er ikke et glemt område, men en række omstændigheder har forhindret planerne omkring fælles rekrutteringsseminar mv. at blive gennemført. Forhåbentligt kan tråden fra efteråret 2016 samles op med spejderne og skolen om konkrete projekter ifm. det videre arbejde om ”den grønne plan” og på det mere organisatoriske niveau genoptages efter sommerferien 2018.

 

Samrådet er afhængig af frivillige kræfter og er meget åben overfor at inddrage interesserede i enkeltopgaver og/eller understøtte initiativer fra borgerne, hvor samrådets viden, indsigt og indflydelse politisk kan bringes i spil.

Enkeltstående projekter kunne være:

  • Infofolder til nytilflyttere
  • Promovering af Langholt –hvad er vores ”brand” og hvorfor skal man bosættes sig her

Karina Søborg Madsen

Formand Langholt Samråd

20193511